කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
දේශීය විෂය නිර්දේශයේ පන්ති පවත්වන උපාධිධාරී ගුරුතුමිය

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - Completed HND in Law, Bachelor's Degree in Law with a First Class. Currently reading Attorneys at the Sri Lankan Law College.

ඉතිහාසය සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

Shyamalie Pereira (ස්ත්‍රී) - An Experienced International School Teacher, BA Honours In History, 12 Years Teaching Experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල

සිංහල මාධ්‍යයෙන් | ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Sarada Jayagoda (ස්ත්‍රී) - BA Special [First class hon | University of Sri Jayawardenepura], TKT module 3, Over 5 years experience.

නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති පැවැත්වේ

Samadhi Hansika (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - By a qualified teacher

Jeewani Priyangika (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in education and more than 20 years of teaching experience in government schools local syllabus.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ, Public Speaking සහ Drama පන්ති

Devanka Peiris (ස්ත්‍රී) - MSC MBA MA(Hons) M.Div(Hons) BA B.Th(Hons) FVCM(Hons) LTCL LLCM LVCM(Hons) ATCL ALCM AVCM(Hons) DipLCM DipVCM(Hons)

ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - පරිගණක ගණිතය ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeeka Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading B.Sc. (Hons) Computer Science and Software Engineering [University Of Bedfordshire - Final Year], 2 years experience.

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

Home Visits for ඉංග්‍රීසි භාෂාව Classes by a young experienced teacher

Zamruth Nizar (ස්ත්‍රී) - I have been teaching from 2006 for students in leading International schools.
ස්ථානයන්: කොහුවල, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

 Grade 1 to A/L All Subjects