6 වන ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති ඔන්ලයින් හෝ මගේ නිවසේදී

Fathima Ahla (ස්ත්‍රී) - Currently studying Chartered Accountancy, Sitting for the law college entrance examination this year.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල

ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - පරිගණක ගණිතය ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeeka Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading B.Sc. (Hons) Computer Science and Software Engineering [University Of Bedfordshire - Final Year], 2 years experience.

 Grade 1 to A/L All Subjects