ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි පන්ති

Dasun Mandalawatta (පුරුෂ) - Diploma in teaching in English, Over 3 years experience.
ස්ථානයන්: කහතුඩුව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මත්තේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects