ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ

Afdha (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree in English Language and literature. A graduate teacher with 9 years of experience.

ඉංග්‍රීසි භාෂා වැඩි දියුණු කිරීම

The best English institute - Bachelor's degree (4 years) of Arts in English medium.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අම්පාර

ඉංග්‍රීසි භාෂා වැඩි දියුණු කිරීම

 Grade 1 to A/L All Subjects