සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
සා/පෙළ සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති

Upeksha Vindya (ස්ත්‍රී) - BA in Environmental Management (Rajarata University), Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව | සාමාන්‍ය පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

Gamini Senavirathne (පුරුෂ) - Graduated in Department of Geography, University of Peradeniya and Mastered in PGIA, University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව | සාමාන්‍ය පෙළ භූගෝල විද්‍යාව
IAS - මහනුවර

ආයතනය: IAS - Sinhala and English medium classes Grade 1 to A/L


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IAS - මහනුවර

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry