ගණිතය සහ විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා

Supun Wijenayake (පුරුෂ) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පානදුර, මොරටුව, වාද්දුව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න