ගණිතය සහ විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා

Supun Wijenayake (පුරුෂ) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
ස්ථානයන්: පානදුර, මොරටුව

ගණිතය සහ විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා