සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL

Suresh Gunawardana (පුරුෂ) - Hardware Engineering, HND in ICT, ANDHRM Sp (NSBM)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් IGCSE පන්ති

ආයතනය: XTREAM Institute - Gain more confidence with highly qualified teachers with proven result


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් IGCSE පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා ගුරුවරයෙකු සොයනවාද?

Ishini Tecla (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Information Technology [Rading] SLIIT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා ගුරුවරයෙකු සොයනවාද?
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT (O level | AS Level | A2 Level)

Muhammedh Farsheedh (පුරුෂ) - Engineering Graduate Diploma in Electronics Computer and Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT (O level | AS Level | A2 Level)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පරිගණක විද්‍යාව

Dhanushka Nilanka (පුරුෂ) - B.CA in university of Bangalore


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පරිගණක විද්‍යාව
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)

Arunodya Pawuluarachchi (ස්ත්‍රී) - Software Engineer - Intern: Ceylon Electricity Board, BSc. in Information Systems: University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)
Saga Campus - වත්තල

ආයතනය: Saga Campus - Qualified and experienced teachers conduct the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Saga Campus - වත්තල
පරිගණක විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් O/L

Jonathan Silva (පුරුෂ) - Undergraduate BSc Hons degree in software engineering [Cardiff Metropolitan University], Diploma in Information technology [ICBT]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් O/L
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS [Australian Computer Society examination]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

Samanthi Opatha (ස්ත්‍රී) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති
IGCSE - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Sanjeewa Kap (පුරුෂ) - 8 years of teaching experience, BSc, MSc, MIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Nirmani Dela Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc Special (Honours) in Information Technology Specialised in Software Engineering, MSc in Computer Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Anuja Perera (ස්ත්‍රී) - Over 15 years in ICT industry, Over 6 years of teaching experience, ICT Teacher of a reputed international school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Nirmani Palliyaguruge (ස්ත්‍රී) - BSc Special, Masters IT [University of Kelaniya], School Teacher of a Leading International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
පරිගණක විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

H.K. Karunarathna (ස්ත්‍රී) - BSc In Computing, 20 years ICT Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry