සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT (O level | AS Level | A2 Level)

Muhammedh Farsheedh (පුරුෂ) - Engineering Graduate Diploma in Electronics Computer and Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT (O level | AS Level | A2 Level)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.
IGCSE - වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ආයතනය: Amethyst Institute - Classes conducted by Kanishka Hansani [Masters in Entrepreneurship USJP, BSc. IT Colombo University UCSC, CMA]


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE - වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
Saga Campus - වත්තල

ආයතනය: Saga Campus - Qualified and experienced teachers conduct the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Saga Campus - වත්තල
පරිගණක විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් O/L

Jonathan Silva (පුරුෂ) - Undergraduate BSc Hons degree in software engineering [Cardiff Metropolitan University], Diploma in Information technology [ICBT]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් O/L
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

Samanthi Opatha (ස්ත්‍රී) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති
IGCSE - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Sanjeewa Kap (පුරුෂ) - 8 years of teaching experience, BSc, MSc, MIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Anuja Perera (ස්ත්‍රී) - Over 15 years in ICT industry, Over 6 years of teaching experience, ICT Teacher of a reputed international school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Nirmani Palliyaguruge (ස්ත්‍රී) - BSc Special, Masters IT [University of Kelaniya], School Teacher of a Leading International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
පරිගණක විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

H.K. Karunarathna (ස්ත්‍රී) - BSc In Computing, 20 years ICT Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
පරිගණක විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - AS/A2, IGCSE

Asanka Goonetilleke (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Computer Science and Information Systems, MBA in IT Management, Post Graduate Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - AS/A2, IGCSE
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ms. Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
Jade High School - කොළඹ

ආයතනය: Jade High School - We're a high school based in Colombo that focuses on Edexcel and Cambridge exam preparation


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Jade High School - කොළඹ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry