සිංහල |  தமிழ் |  English
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර

Nipuna Dhanushka (පුරුෂ) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA - reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - මොරටුව

Primeshi (ස්ත්‍රී) - A qualified young lady teacher, ACCA [UK] Final Stage, BSC in Accounting and Finance [UK] Final year


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - මොරටුව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry