රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති

U.Damitha.C Ranaweera (පුරුෂ) - A reputed teacher and an owner of an international school
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොච්චිකඩේ, මහවැව, මාරවිල, මීගමුව, වෙන්නප්පුව, හලාවත

පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, විද්‍යාව

Ranusha Thilanka Peiris (පුරුෂ) - A Medical undergraduate from 2004 - 2009, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කුලියාපිටිය, කොච්චිකඩේ, බංගදෙනිය, බිංගිරිය, වෙන්නප්පුව, හලාවත, හෙට්ටිපොල