රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
Biology and Chemistry - IGCSE - Cambridge / Edexcel O/L and A/L

උපදේශක: Damitha Ranaweera (පුරුෂ‍) - B.Sc [General] Degree, Over 10 years experience.
ස්ථාන: වත්තල, Ja-ela, ,වෙන්නප්පුව, Katunariya, මාරවිල, හලාවත