කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ වාණිජ විෂය ධාරාව

Faith Fernando (පුරුෂ) - Cambridge OL and AL qualified. CIMA student.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටුගොඩ, ගම්පහ, ජා-ඇල, නිවාසිපුර, පෑලියගොඩ, මීගමුව

පුණරීක්ෂන පන්ති කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ මැයි / ජුනි 2021

Lakshika (ස්ත්‍රී) - BBA (Accounting) Sp. University of Colombo, CA Past Finalist, MAAT (SL).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, රාගම

පුණරීක්ෂන පන්ති කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ මැයි / ජුනි 2021
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Miss Silva (ස්ත්‍රී) - BA in Business Administration (1st class) UK, PG Dip. in Strategy Management and Leadership (UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රාගම, වත්තල

ගිණුම්කරණය - සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති

Nisansala Dissanayake (ස්ත්‍රී) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, වත්තල

 Grade 1 to A/L All Subjects