සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sathini Pathirana (ස්ත්‍රී) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)
ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Dinu (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience, Completed Masters degree, BBA [Accounting special], CIMA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry