පුස්තකාල විද්‍යා බාහිර උපාධි පාඨමාලා

Dr. S.K.Illangarathne (පුරුෂ) - An LIS professional who works at the University.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව

Workshop - Basic Procedures in Import, Freight Forwarding (Shipping), Export Customs Clearance

Gayan Dedigama (පුරුෂ) - Holding over 20 years experience in import, export & freight forwarding fields.
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, අම්පාර, කඩවත, කළුතර, කෑගල්ල, කිලිනොච්චි, කුරුණෑගල, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල

Workshop - Basic Procedures in Import, Freight Forwarding (Shipping), Export Customs Clearance

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න