පුස්තකාල සහ තොරතුරු විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික ආයතනය - NILIS

NILIS is an educational establishment within the diverse academic environment of the University of Colombo.
ස්ථානය: කොළඹ 03

පුස්තකාල සහ තොරතුරු විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික ආයතනය - NILIS
AMAL program and Abacus & Brain Gym program

SIP Academy, a skill development organization offers programms for children to improve their learning skills.
ස්ථානයන්: කාත්තන්කුඩි, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළඹ 09, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15

AMAL program and Abacus & Brain Gym program
Corporate and Individual / group Training - MS Office and Soft Skills

Asoka Walpitagama (පුරුෂ) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 0

Al-Mustafa International University - ශ්‍රී ලංකාව

Mustafa International University (MIU) is aiming high in its academic excellence.
ස්ථානය: කොළඹ 03

Al-Mustafa International University - ශ්‍රී ලංකාව