පෙරදිග සංගීතය 6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා

Praveen Wijewardhana (පුරුෂ) - විශාරද.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, කොළඹ 07, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව

පෙරදිග සංගීතය 6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා
පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව

Dilumi Sachithrani (ස්ත්‍රී) - ගායන සහ වාදන විශාරද, ප්‍රසාංගික කලාවේදී(විශේෂ) උපාධිය ද සමත්ව ඇත.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව