ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින් / කණ්ඩායම්)

Salani (ස්ත්‍රී) - Bachelor Degree and Masters.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාදිවෙල, රාජගිරිය

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය

Nirosha Pathberiya (ස්ත්‍රී) - We are an educational institute which offer various educational services including a preschool.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ප්‍රාථමික / ශ්‍රේණිය 6 - 9

Amami Piyumali (ස්ත්‍රී) - Diploma in primary education, BA in Arts (in progress).
ස්ථානයන්: කොළඹ 3/4/5/7/8/10, නාවල, රාජගිරිය

6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව/ උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය උපකාරක පන්ති

Himali Wimalasena (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree holder, Experienced mathematics teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික පන්ති

Buddhika Wedage (පුරුෂ) - BSc honors graduate from university of Moratuwa, CIMA advance diploma holder.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික පන්ති
ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13

G Wimalasena (පුරුෂ) - කොළඹ ප්‍රධාන රජයේ පාසලක ගුරුවරයෙකි, විභාග උත්තර පත්තර පරීක්ෂකවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 4/5/6/8, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ

ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Adeesha (පුරුෂ) - An Undergraduate in University of Sri Jayawardenapura doing Mathematics as a Subject.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ 6/8/9/10, කොළොන්නාව, නාවල, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ගණිතය / දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 සිට 11

Charith Senarathna (පුරුෂ) - Bsc (Hons) in QS (BCU,UK).
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ගණිතය / දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 සිට 11
ගණිතය 6-11 ශ්‍රේණි සදහා

Prabod Mihiran (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය වෛද්‍යපීඨ සිසුවෙකි.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, කොළඹ 3/5/6/8, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Malaka Anthony (පුරුෂ) - An engineer who is working in a leading it company.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නාවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, රාජගිරිය

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shankamal Harinda (පුරුෂ) - Undergraduate University of Colombo [BSc in Physical science].
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 5/7/8, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
6-11 ශ්‍රේණි ගණිතය (සිංහල මාධ්‍ය) අමතර පංති.

Ramani Priyanganie (ස්ත්‍රී) - වසර 29ක ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්ද, සාමාන්‍යපෙළ ගණිත උත්තර පත්‍ර ප්‍රධාන පරීක්ෂක.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නාවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, රාජගිරිය, හෝමාගම