සිංහල |  தமிழ் |  English

Ganitha Panthi - Edexcel / Cambridge OL

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Mrs. Thusharika Perera (ස්ත්‍රී)
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  පශ්චාත් උපාධි
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 15 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​0​3​0​ ​2​8​7​5​ ​|​ ​0​7​0​ ​1​8​6​ ​6​3​3​1
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode Ganitha Panthi - Edexcel / Cambridge OL si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • Masters in Education
 • Bachelors Degree in Physical Science.(BSc - Mathematics)
 • Post Graduate Diploma in Education.
 • Trained at the College of Education
 • 10 Years of experience in National Curriculum and
 • 10 years of experience in International curricula.
 • Still working as a secondary mathematics teacher in a leading international school in Colombo.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • IGCSE (9-1) Mathematics, Pure Maths and Further Pure Maths
 • AS/A2 Pure Maths
 • Grade 8 – O/L National Curriculum (English Medium)
 • IFD Foundation Mathematics for University Degree
 • Special helping classes for slow learners, students with learning difficulties, and disabilities
 • Past Papers and Revision Papers discussions.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
Mrs. Thusharika Perera ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry