සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ශ්‍රේණිය 9 - 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

ලසන්ත පී වත්තෙගෙදර (පුරුෂ) - B.A. [University of Sri Jayewardenepura], Edu. in Dip.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9 - 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Sandamali Herath (ස්ත්‍රී) - B.A. (Special) [University of Colombo], Diploma in Counselling [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11

Indika Bopage (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), Diploma in History (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Erandi Thakshila (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in History [University of Ruhuna]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Arooshiya Fawaz (ස්ත්‍රී) - Teaching experience more than 10 years in the relevant field, Worked as senior section teacher in a repudiated school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි

V K Nawarathne (පුරුෂ) - අවුරුදු 40 ක ඉගැන්වීමේ සහ විභාග උත්‍ර පත්‍ර පරීක්ෂණ පළපුරුද්ද සහිත හිටපු විෂය භාර ගුරු සහ විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Lucky Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.A. Special (HIST) University of Sri Jayawardenapura, M.A. (HIST) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Thiyasha Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Amila Hewage (පුරුෂ) - BA (Sp) History [UOC], Diploma HRM NIBM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
දෙමළ නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Nishara (ස්ත්‍රී) - Teacher training Tamil language diploma holder. Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 9
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)

Chandani Bandara (ස්ත්‍රී) - BA (External) - University of Peradeniya (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය පන්ති

Niluksha (ස්ත්‍රී) - BSc Edu / DPH


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ඔන්ලයින්

Sewwandi Gunawardhana (ස්ත්‍රී) - PGDip. and MSc. in Archaeology (University of Kelaniya) and MPhil. in Archaeology (Pending), Over 20 years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ඔන්ලයින්
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම්

Madhushan (පුරුෂ) - BA (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම්
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Saluja Peiris (ස්ත්‍රී) - BPA (Honours) University of Visual & Performing Arts, A teacher of a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Kushani Madhubhashini (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) History SP [University of Peradeniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry