උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි , ගණිතය , විද්‍යාව

Lakmali Witharamalage (ස්ත්‍රී) - අපොස සා පෙල A6 B2 C1, අපොස උ පෙල ජීව විද්‍යාව C1 S2 ඉංග්‍රීසි C ( uic ඩිප්ලෝමා).
ස්ථානයන්: කුරුණෑගල, පොල්ගහවෙල