සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Vijithjanaka (පුරුෂ) - BA. MA. PGD Edu.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, සංගීතය

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සිංහල පන්ති (1-8)

Nisha Perera (ස්ත්‍රී) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මොරටුව, රත්මලාන

සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන්

Nethma Liyanage (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher with over 7 years of teaching experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන්

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න