නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

W.V. Abeygunewardhana (ස්ත්‍රී) - ලේඛිකා, දේශිකා, සමාජ සේවිකා.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව

Political Science, Civics, History and Communication and Media studies

උපදේශක: Dasun Jayarathna (පුරුෂ‍) - Graduated from Sri Jayawaradhanapura University, Over 20 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ, Gampaha, මහනුවර, ගාල්ල