සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඉතිහාසය පන්ති

Kanchana Asuramuni (පුරුෂ) - B.A. University of Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඉතිහාසය පන්ති
සිංහල, ඉතිහාසය, බුද්ධ ධර්මය උපකාරක පන්ති

Madubashini Sachini (ස්ත්‍රී) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති (MA) උපාධිධාරීයක්මී, ධර්මාචාර්ය, ගුරුවිභාග සමත් වී ඇත, කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුවරියක් ලෙස සේවය කරමි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ඉතිහාසය, බුද්ධ ධර්මය උපකාරක පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry