සිංහල |  தமிழ் |  English
එඩෙක්ස් ඇකඩමිය

ආයතනය: Edex Academy - Classes conducted by qualified and experienced teachers


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්ස් ඇකඩමිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry