සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
6-11 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ආසහිතෙන්න උගන්වන එකම පංතිය

Dishmi Nawanjana (ස්ත්‍රී) - විශ්ව විද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂිත වසර හතරකට වඩා මනා පළපුරුද්දදක් ඇති ගුරුවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ආසහිතෙන්න උගන්වන එකම පංතිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry