ගණිතය, විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Shashiprabha Liyanage (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in a Leading International School in Kandy.

ඔන්ලයින් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Kavindika Bandara (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in B.Sc (Physical) the Open University Of Sri lanka, Diploma in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, මහනුවර