ශ්‍රේණිය 1-5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Ayesha Kumari (ස්ත්‍රී) - Professional Teacher with 15 years of experience at an International School. Multiple certifications in Teaching.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ගණිතය - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් IGCSE

Sureshika Fernando (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) from a recognized university.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම, සීදුව

නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ

Kumudha Selverajah (ස්ත්‍රී) - An IT business analyst and a software engineering graduate, B.Eng Software Engineering (Staffordshire University - UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, මීගමුව, හලාවත

නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ