ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා

Kavisha Sethmini (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලොමාධාරි ගුරැවරියක්.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කොළඹ 03, තලාහේන, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය