1 ශ්‍රේණියේ සිට සා.පෙළ සිංහල, ඉතිහාසය 1 - 5 ශ්‍රේණි ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, පරිසරය හා බුද්ධාගම

Sandeepa Vithana (ස්ත්‍රී) - A school teacher for primary/secondary education at a renowned private school in Colombo, undergraduate in BA degree (ext).