සිංහල |  தமிழ் |  English
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Nimna Anjani (ස්ත්‍රී) - Completed A/Ls in the science stream in English medium & waiting for university entrance. (BSc in Food Science in Uva Wellassa Uni)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
Vibhawya Institute - ගොඩගම

ආයතනය: Vibhawya Institute - English Medium & Sinhala Medium


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Vibhawya Institute - ගොඩගම
ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Jayoda Higher Education Institute - Maths, Science, ICT, Commerce, History, Civic, Geography, Health, English, Tamil


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry