නිවසට පැමිණ ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Salani (ස්ත්‍රී) - Bachelor Degree and Masters.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාදිවෙල

නිවසට පැමිණ ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - වත්තල

Learn to Learn- Mrs. Dilakshi Fernando - B.ed in special Needs Educationn, Diploma in English [OUSL], Diploma in English [Aquinas University College], CELTA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT

Dilhara madurasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT
දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්තිe - ගණිතය, ඉතිහාසය, දෙමළ

Anushiya (ස්ත්‍රී) - Primary teacher training, Teaching at gateway Springfield college, Taught at Amana International and JMC International.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 09

දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්තිe - ගණිතය, ඉතිහාසය, දෙමළ
ගණිතය, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Chathurangi Fernando (ස්ත්‍රී) - Was an accountant in Laughs Holdings, Teacher of St.Thomas College - Seeduwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, මීගමුව, ලියනගේමුල්ල, සීදුව

උපකාරක පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා (1-5 දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Udeshi Dilhara (ස්ත්‍රී) - Bsc Hons in HRM, Diploma in IT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහරගම

ගණිතය - ලන්ඩන් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය up සිට සා/පෙළ

Lanka Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in leading international school (Nugegoda), Over 15 years of experience.
ස්ථානයන්: කොහුවල, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ලන්ඩන් සහ දේශීය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sahanya (ස්ත්‍රී) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ZOOM ඔස්සේ නිවසේ සිට ඉගෙන ගැනීමට

Dr. S.K.Illangarathne (පුරුෂ) - Classes are conducted by qualified and experienced teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අනුරාධපුර

ගණිතය, සමාජ අධ්යනය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 3

Achini Liyanage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of education, 2 1/2 years working experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල

ඔන්ලයින් ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-11

Dayan Perera (පුරුෂ) - B.Sc Accountancy (special) degree [University of Sri Jayawardenapura].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඔන්ලයින් ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-11
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanali lithara (ස්ත්‍රී) - I have many qualifications in teaching English medium students and I am a past student of Vidura college.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර

ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Marie Adolphus (ස්ත්‍රී) - Diploma in Montessori education and early childhood Education, Cambridge qualified.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)

Amali Mapa (ස්ත්‍රී) - 20 years of experience teaching in both local and foreign schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළල්ගොඩ, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, මහරගම

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව