ගණිතය සහ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Nishani Nawarathne (ස්ත්‍රී) - A bachelor of science, 3 years experience in teaching in a leading International school, 5 years experience in tuition field.

පෞද්ගලික පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පාසල සිසුන් සඳහා

Sharon Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of faculty of management University of peradeniya (BBA specialized in HRM), Following SLIM PGDIP, Following CIMA.
ස්ථානයන්: කුරුණෑගල, ගම්පොල, මහනුවර