ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanali lithara (ස්ත්‍රී) - I have many qualifications in teaching English medium students and I am a past student of Vidura college.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර

Support Classes For Kids - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Poornima Cooray (ස්ත්‍රී) - Diploma in Pre-school, AMI, B.A in Teaching, Currently Teaching at Gateway College.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, පානදුර

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 7

Lashini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Will be starting my bachelor's degree by next year at a state university. 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, පානදුර, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

3, 4, 5 ශිෂ්‍යත්ව පන්ති හා 6 ශ්‍රේණිය සිංහල

Kumuduni Jayalathge (ස්ත්‍රී) - කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව හදාරා තිබීම. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිංහල භාෂාවට අදාලව ශාස්ත්‍රපති, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි ලබා තිබීම

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි පන්ති

Niyas (ස්ත්‍රී) - Tuition conduct by a well experienced teacher who teaches mathematics, science, English and other relevant subjects.
ස්ථානය: පානදුර

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.