තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

S.Niroshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology, British Computer Society-PGD, Higher Diploma In Computer Science programming special