සැමට ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 2 සිට 11

Lakshani Samarakoon (ස්ත්‍රී) - BA in English[UG], ANDE [Advanced National Diploma in English], Experienced International School Teacher [5+ years].
ස්ථානයන්: ගොඩගම, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය පන්ති

Surani Amasha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගොඩගම, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පැලවත්ත, මීගොඩ, හෝමාගම