සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

பரநிருபசிங்கம் பிரதீபன் (පුරුෂ) - 1998ம் ஆண்டிலிருந்து புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருகின்றேன்


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry