ඉංග්‍රීසි, ගණිතය සහ සිංහල පන්ති

Shashi Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Classes are conducted by a tutor with over 16 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න