ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, ENV, සිංහල පන්ති

Chandima Prasadini (ස්ත්‍රී) - International School Teacher.
ස්ථානය: කැලණිය