මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Edulangues (ස්ත්‍රී)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රථම උපාධිය
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
About the teacher
 • BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature – University of Kelaniya.
 • Currently teaching French at a leading school in Colombo.
 • French teaching experience at two schools.
 • Conducting private lessons for almost 10 years.
 • Passed the French Language in GCE O/L and GCE A/L with Distinctions.
 • (Diploma In French) DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française).
 • Participates in French Teacher Training Programmes organized by The Embassy of France & The Association of French Teachers.

French & English Classes For Grade 1-13 ( Local O/L & A/L, Edexcel & Cambridge O/L & A/L )
 • French & English Classes are conducted for students learning from Grade 1-13, including students facing Local GCE O/L & GCE A/L & students facing Edexcel & Cambridge O/L & A/L Examinations.
 • For National, Private & International School students.
 • For kids & beginners.
 • Classes are conducted in Nugegoda.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
French
English
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
නුගේගොඩ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
 • වෙනත්(French)
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 23577
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 06 අගෝස්තු 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 ඔක්තෝබර් 2021