ජපන් භාෂාව JLPT/NAT N5

Ajith Perera (පුරුෂ) - The course is specially designed for those who need to complete with short time period.
ස්ථානයන්: කොළඹ 09, පානදුර, මීරිගම

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute SI

Sworn Translator / Teacher in Japanese Language

Sajeewa Gunasekara (පුරුෂ‍) - Diploma in Japanese Language, Nihongo Nouriyoku Shiken JLPT N2. ස්ථාන: කොළඹ, කළුතර, පානදුර, හොරණ, ගාල්ල, Gampaha

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න