සිංහල |  தமிழ் |  English
ඔන්ලයින් හින්දි භාෂාව පන්ති (සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සහ කථනය පන්ති)

Sakunthala Gunathilaka (ස්ත්‍රී) - 1ST PLACE - Hindi speech competition in Delhi, 1ST PLACE - Hindi speech competition in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් හින්දි භාෂාව පන්ති (සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සහ කථනය පන්ති)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි

ආයතනය: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි
හින්දි භාෂාව (විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයන් සඳහා)

Jayani Perera (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons (Hindi Special) University of Sabaragamuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි භාෂාව (විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයන් සඳහා)
ජපන් / ප්‍රංෂ / අරාබි / හින්දි භාෂා - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

ආයතනය: Midon Educational Services - We provide comprehensive courses suitable for learners of all ages and levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් / ප්‍රංෂ / අරාබි / හින්දි භාෂා - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
Indian Music Academy - නුගේගොඩ

Indian Music Academy - We conduct Examinations in Bhathkande Sangeet Vidyapit Lucknow India and Guide for all Indian Music, Dance and Hindi Language exams.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ
හින්දි භාෂාව

ආයතනය: Rion Language Academy - We are offering online courses for Hindi Language


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි භාෂාව
The Language Space - Your global language learning platform

ආයතනය: The Language Space - Courses : Spanish, French, Spoken Tamil, Italian, Chinese, Spoken English, Arabic, Korean, Hindi, Spoke Sinhala


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Language Space - Your global language learning platform
භාෂා ප්‍රවීණතාවය පිළිබඳ සහතිකය

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Our Language Courses French, Japanese, Korean, Mandarin, German, Arabic, Hindi


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා ප්‍රවීණතාවය පිළිබඳ සහතිකය
හින්දි - උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ කථනය

Nimesha (ස්ත්‍රී) - M.Phil in Hindi (reading) University of Kelaniya, BA special (honours) in Hindi, University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි - උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ කථනය
හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්න

Hindi Classes Conducted by Ms Wathsala Samarakoon, visiting Lecturer, TV Presenter, Lyricist, Artist.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්න
අනුත්තරා හින්දි ඇකඩමිය

Anuththara Hindi Academy - Classes conducted by Anuththara Rathnayake - Freelance Translator, BPA (UVPA), Diploma in Hindi language - KHS Agra, Higher Diploma in Hindi language


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අනුත්තරා හින්දි ඇකඩමිය
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - ACCA, CIMA, CA, Banking, ලන්ඩන් / දේශීය OL සහ AL

Rehan (පුරුෂ) - Fellow Member of Chartered Institute of Management Accountants - FCMA, Chartered Global Management Accountant - CGMA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - ACCA, CIMA, CA, Banking, ලන්ඩන් / දේශීය OL සහ AL
හින්දි භාෂාව - සඳුන් සසික

Sandun Sasika (පුරුෂ) - Faculty of Arts, University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි භාෂාව - සඳුන් සසික
International English Language Center - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International English Language Center - මහනුවර
හින්දි පන්ති

මේධාවිනි එදිරිවීර (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) හින්දී දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලය, පශාචාත් හින්දී ඩිප්ලෝමා, කේන්ද්‍රීය හින්දී සංස්ථාන් ආග්රා, සංගීත් විශාරද, භාත්ඛාණ්ඩේ සංගීත් විද්‍යාපීඨ්, ලඛ්නව්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි පන්ති
හින්දි ඔන්ලයින් පන්ති

Madushika Dayarathne (ස්ත්‍රී) - MA in Hindi (Reading) [University of Delhi], BA Special in Hindi [Sabaragamuwa University], PGDip in Hindi , KHS, Agra


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි ඔන්ලයින් පන්ති
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති

ආයතනය: Eminent Language Academy - The Best & Easy place to learn languages without fear


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry