සිංහල |  தமிழ் |  English
Nisakma Education Center - කුරුණෑගල

ආයතනය: Nisakma Education Center - ඇතුගල්පුර සිසුන්ගේ නියත සරසවි නිජබිම


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Nisakma Education Center - කුරුණෑගල
උසස් පෙළ භාෂා

ආයතනය: Sipwin - Was established in 2004, as a secondary educational institute catering to the students from Grade 6 to Advanced Level


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ භාෂා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry