සිංහල |  தமிழ் |  English
හින්දි භාෂාව (විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයන් සඳහා)

Jayani Perera (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons (Hindi Special) University of Sabaragamuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි භාෂාව (විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයන් සඳහා)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry