සිංහල |  தமிழ் |  English
Indian Music Academy - නුගේගොඩ

Indian Music Academy - We conduct Examinations in Bhathkande Sangeet Vidyapit Lucknow India and Guide for all Indian Music, Dance and Hindi Language exams.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ
හින්දි - උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ කථනය

Nimesha (ස්ත්‍රී) - M.Phil in Hindi (reading) University of Kelaniya, BA special (honours) in Hindi, University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි - උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ කථනය
ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

USJP is one of the leading universities of the nation which is not second to any other local or international university in terms of knowledge creation.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry