ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති

Mrs. Dhammika Medagama Bandara (ස්ත්‍රී) - Twenty five years of teaching experience in Elocution (IWMS)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry