සිංහල |  தமிழ் |  English
ලයිසියම් ඇකඩමිය

ලයිසියම් ඇකඩමිය - Provides high-quality, holistic education for Primary, Secondary, Advanced and professional-levels


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලයිසියම් ඇකඩමිය
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry