ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල

Ziyana Azmy (ස්ත්‍රී) - Diploma A1 examination, More than 10 yrs of experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

අමතර පන්ති for ඉංග්‍රීසි Spoken ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Gayathri Mohandiramge (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya].
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

French teacher - From grade 1 to A/L

උපදේශක: Silmiya (ස්ත්‍රී‍) - Diploma in Advance French.
ස්ථාන: දෙහිවල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න