ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල

Ziyana Azmy (ස්ත්‍රී) - Diploma A1 examination, More than 10 yrs of experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල
French teacher - From grade 1 to A/L

උපදේශක: Silmiya (ස්ත්‍රී‍) - Diploma in Advance French.
ස්ථාන: දෙහිවල