උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Rozanne Vangrenberg (ස්ත්‍රී) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ජපන් භාෂාව - JLPT, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය

Nadini Thilakshika (ස්ත්‍රී) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, බියගම, මාලබේ