ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - කොළඹ

French classes are conducted by an experienced teacher for all grades.
ස්ථානය: කොළඹ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, ගාල්ල, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

Sankha Jayasinghe (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Teaching, Bachelor of Arts, DELF.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රාජගිරිය

ප්‍රංශ භාෂා පන්ති
Arabic Classes [Grammar and Spoken]

Annoor Islamic Centre has been established in 1995 in Cassim Nager, Kuchchaveli, Trincomalee, ශ්‍රී ලංකාව by Ash Sheikh Moulavi A. H. M. Anver Moulavi

Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

උපදේශක: Thalatha Vidanagamage (ස්ත්‍රී‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
ස්ථාන: කොළඹ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න