ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shashini Kavindi (ස්ත්‍රී) - French teacher in leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, හෝමාගම

Arabic Classes [Grammar and Spoken]

Annoor Islamic Centre has been established in 1995 in Cassim Nager, Kuchchaveli, Trincomalee, ශ්‍රී ලංකාව by Ash Sheikh Moulavi A. H. M. Anver Moulavi

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, හින්දි, සමාජ අධ්යනය, විද්‍යාව

Rehana (ස්ත්‍රී) - Has been Working as a teacher at many private institutions and as an English Teacher in Mumbai.
ස්ථානය: කොළඹ

ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - කොළඹ

French classes are conducted by an experienced teacher for all grades.
ස්ථානය: කොළඹ