ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).

Alliance Française de Colombo - ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති

Alliance Française de Colombo - Sri Lanka's first and foremost French Teaching and Cultural Center since 1954.
ස්ථානය: කොළඹ 07

Alliance Française de Colombo - ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති
ජපන් සහ ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති

Priyanka Eriyagama (ස්ත්‍රී) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම