ඉංග්‍රීසි - පාසල විෂය නිර්දේශය සහ කථනය (ඔන්ලයින්)

Srilal Mendis (පුරුෂ) - University Diploma in Advanced English, Member, Toastmasters International [USA].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Teacher of General subjects [English Mediam]

A qualified tutor (Diploma in Primary Education, Diploma in English) conducts lessons in Nagoda, කළුතර South