ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Amashi Narthana (ස්ත්‍රී) - Currently working as an English tutor, Worked as an ESL teacher at Bond International Language Learning Center in Maldives.

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල