කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර
ඔන්ලයින් පන්ති IELTS සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Edwin Mendez (පුරුෂ) - Masters in Education, Over 15 years teaching in Sri Lanka & Abroad.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඔන්ලයින් පන්ති IELTS සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ගණිතය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ නීති වේදය උපකාරක පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Obtained bachelors from University of Wolverhampton, UK, Pursuing my Masters from Edith Cowan University, Australia.

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ප්‍රංෂ භාෂාව (ශ්‍රේණිය 6-8)

Miriam Hyginus (ස්ත්‍රී) - Honors BSc (Uni. of Toronto, Canada), BA (Pontificia Universita della Santa Croce, Italy), Master of Education Candidate.
ස්ථානය: කොළඹ 03

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ප්‍රංෂ භාෂාව (ශ්‍රේණිය 6-8)
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව